Nasza oferta

kompleksowe spojrzenie na finanse firmy

 • Audyt

  Świadczymy usługi badań i przeglądów sprawozdań finansowych lub wybranych pozycji sprawozdawczych zgodnie z Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, jak również inne usługi weryfikacyjne.

  Katalog usług obejmuje między innymi:

  • badania i przeglądy jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej, US GAAP lub innymi standardami sprawozdawczości,
  • badania i przeglądy pakietów konsolidacyjnych grup kapitałowych na potrzeby raportowania grupowego,
  • badania planów przekształceń, połączeń i podziałów,
  • badania wartości godziwej wkładów niepieniężnych (aportów),
  • badania wartości aktywów stanowiących zabezpieczenia instrumentów dłużnych (w tym obligacji),
  • badania danych finansowych dla celów prospektów emisyjnych i innych dokumentów informacyjnych oraz weryfikacje części finansowych projektów emisyjnych i memorandów informacyjnych,
  • audyt wykorzystania dofinansowania ze środków publicznych w tym z Unii Europejskiej,
  • badania wybranych pozycji sprawozdawczych bilansu lub rachunku zysków i strat,
  • badania prognozowanych informacji finansowych,
  • "audyt właścicielski" – sprofilowane procedury weryfikacji poprawności finansów, sprawozdawczości i rachunkowości jednostki, wykonywane według wytycznych kierownictwa,
  • badania systemu kontroli wewnętrznej całej organizacji lub wybranych obszarów,
  • badanie poprawności stosowania postanowień umownych.

  Metodologia naszych prac spełnia najwyższe profesjonalne standardy i jest ukierunkowana na weryfikację indywidualnie określanych obszarów o największym istotnym ryzyku.

  Badania sprawozdań finansowych zaczynamy od poznania specyfiki działalności jednostki i jej środowiska gospodarczego oraz kluczowych procesów biznesowych i procedur kontrolnych. Nie ograniczamy się jedynie do liczb, lecz staramy się zrozumieć ich kontekst osadzony w prowadzonej działalności i środowisku biznesowym badanej jednostki. W tym świetle oceniamy racjonalność raportowanych wyników finansowych. Dzięki przyjętemu podejściu za każdym razem podchodzimy do audytu w sposób indywidualny, identyfikując kluczowe obszary i ryzyka specyficzne dla badanej jednostki. W następnym kroku koncentrujemy się na ich weryfikacji w kontekście każdorazowo określanej istotności, co sprzyja skuteczności i efektywności wykonywanych przez nas procedur oraz ustalaniu konkluzji.

  Zawsze pracujemy rzetelnie i z zaangażowaniem. Posiadamy kompleksową wiedzę audytorską i doradczą, staramy się patrzeć na spółki z szerszej, właścicielskiej perspektywy. Nie tylko rozwiązujemy problemy związane ze zleconymi nam pracami, lecz również wspieramy tworzenie rozwiązań, których wartością dodaną są trwałe, długofalowe korzyści w obszarze finansów i księgowości oraz całej organizacji przedsiębiorstwa.