Nasza oferta

kompleksowe spojrzenie na finanse firmy

 • Wyceny

  Świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z wycenami kapitałowymi, wspierając procesy optymalizacyjne i transakcyjne naszych klientów.

  Przeprowadzamy wyceny:

  • spółek,
  • zorganizowanych części przedsiębiorstw,
  • projektów inwestycyjnych,
  • znaków towarowych (marek),
  • projektów informatycznych i domen internetowych,
  • know - how, technologicznych aktywów niematerialnych,
  • innych aktywów (np. instrumentów dłużnych),
  • rezerw na świadczenia pracownicze (emerytalne, rentowe, jubileuszowe, urlopowe).

  Wykonujemy również badania wartości godziwej wycenianych spółek lub wybranych aktywów potwierdzone opinią biegłego rewidenta.

  Przeprowadzane przez nas wyceny mają zastosowanie między innymi podczas:

  • wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) tytułem objęcia udziałów lub akcji,
  • określania wartości przedsiębiorstw lub aktywów dla celów transakcyjnych,
  • sprzedaży nowych emisji udziałów lub akcji,
  • przekształceń własnościowych w tym połączeń i podziałów spółek,
  • oceny opłacalności nowych projektów inwestycyjnych,
  • zabezpieczenia kredytów lub innych instrumentów dłużnych,
  • ustalenia wartości majątku dla celów ubezpieczeń,
  • potrzeb zarządczych takich jak ocena efektywności lub planowanie strategiczne,
  • likwidacji firmy,
  • wykonywania testów na trwałą utratę wartości aktywów dla celów ich wyceny bilansowej w sprawozdaniach finansowych.

  W wykonywanych wycenach stosujemy zazwyczaj metody dochodowe, rynkowe (porównawcze), majątkowe lub mieszane.

  Metody dochodowe określają wartość na podstawie przewidywanych dochodów w danym okresie. Najbardziej popularną metodą dochodową wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), wychodząca z założenia, że wartość wynika z przyszłych przepływów finansowych z inwestycji zdyskontowanych na obecny moment.

  Metody rynkowe wykorzystują element porównania przedmiotu wyceny do podobnego aktywa, którego wartość możemy określić na podstawie dokonanej transakcji lub na płynnym rynku kapitałowym (np. Giełdzie Papierów Wartościowych). Porównania dokonuje się przede wszystkim na bazie wskaźników finansowych takich jak EV/EBITDA; cena/zysk; cena/wartość księgowa.

  Metody majątkowe bazują na oszacowaniu majątku przedsiębiorstwa czyli posiadanych aktywów skorygowanych o źródła jego finansowania. Do metod majątkowych zalicza się metodę księgową, skorygowanych aktywów netto, likwidacyjną i odtworzeniową. W najbardziej popularnej metodzie - zwanej metodą skorygowanych aktywów netto - wartości wynikające z bilansu korygowane są do ich wartości rynkowej. Istotne nadwyżki wartości rynkowej nad wartością księgową dotyczą często posiadanych przez przedsiębiorstwa nieruchomości, inwestycji lub marek.

  Metody mieszane określają wartość na podstawie efektu wycen z zastosowaniem powyższych metod nadając im odpowiednie wagi.